POLITIKA PRIVATNOSTI

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
STRANAKA ODVJETNIČKOG UREDA

I. ŠTO SADRŽI OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

U skladu s primjenjivim propisima, osobito Općom uredbom o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Opća uredba)
i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu: Zakon), odvjetnički ured Tanja Krašovec
(dalje u tekstu: Ured) vas, kao voditelj obrade, obavještava o načinu obrade vaših osobnih podataka.

II. OBVEZA ČUVANJA ODVJETNIČKE TAJNE

Prije svega ističemo da, u skladu sa čl. 13. Zakona o odvjetništvu, kao odvjetnici imamo obvezu čuvanja kao
odvjetničke tajne sve što nam kao stranka povjerite ili što u zastupanju vas kao stranke saznamo na drugi
način. Istu obvezu imaju i svi naši zaposlenici.
III. ČIJE I KOJE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO I S KOJOM SVRHOM
Ako vas zastupamo moramo od vas prikupljati, te obrađivati određene osobne podatke. Vaše osobne podatke
možemo obrađivati temeljem Zakona o odvjetništvu, izdane punomoći, sklopljenog ugovora ili na temelju
odluke nadležnog tijela u svrhu pružanja pravne pomoći, a osobito u svrhu pokretanja i vođenja postupaka
pred nadležnim tijelima, sastavljanja isprava, općenito zastupanja i pravnog savjetovanja. Osim toga, u
određenim slučajevima obvezni smo obrađivati Vaše podatke radi poštivanja pravnih obveza (primjerice
vođenja i izdavanja knjigovodstvenih isprava), te se vaši osobni podaci mogu obrađivati i u svrhu vođenja
evidencije predmeta.
Ured može prikupljati i obrađivati sljedeće vaše osobne podatke odnosno kategorije osobnih podataka:
− vaše identifikacijske podatke kao što su: ime i prezime, OIB, adresa, broj osobne iskaznice, fotografija,
ostali podaci sadržani u osobnoj iskaznici;
− vaše kontaktne podatke kao što su: e-mail adresa, broj telefona, broj mobitela;
− vaše bankovne podatke kao što su: IBAN, banka, vrsta kartice;
− podatke o drugim osobama – protustrankama, zastupnicima, službenim osobama koje vode postupke,
vještacima, svjedocima, zapisničarima, zaposlenicima sudova i drugih državnih tijela, javnih
bilježnika, zaposlenika javnih bilježnika i slično koji su nužni za pokretanje i vođenje postupaka pred
nadležnim tijelima odnosno općenito zastupanja i pravnog savjetovanja u skladu s ugovorom te do
kojih dođemo na bilo koji drugi način prilikom zastupanja ili pružanja pravne pomoći;
− iznimno možemo prikupljati posebne kategorije osobnih podataka kao što su – podaci koji otkrivaju
rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu,
genetski podaci, biometrijski podaci, podaci koji se odnose na zdravlje, podaci o spolnom životu,
podaci o seksualnoj orijentaciji
− kao i sve druge podatke koje dajete uredu prije ili tijekom trajanja zastupanja ili ugovornog odnosa
pružanja drugog oblika pravne pomoći, a koji su nužni za pružanje naših usluga pravne pomoći.
Ured ove osobne podatke obrađuje sa svrhom izvršavanja ugovora o zastupanju odnosno zastupanja po drugoj
osnovi te izvršavanja ugovora o pružanju drugog oblika pravne pomoći.
Davanje Vaših osobnih podataka može biti nužno kako bismo vam pružili zatraženu pravnu pomoć, odnosno
može postojati zakonska obveza da obrađujemo određene Vaše osobne podatke. Ako ne postoji zakonska
obveza da nam pružite svoje osobne podatke, tada to niste dužni učiniti, međutim, u tom slučaju Ured možda
neće biti u mogućnosti pružiti Vam zatraženu pravnu pomoć. Vaše osobne podatke možemo obrađivati i u
svrhu izdavanja računa za pruženu pravnu pomoć, te slijedom toga vođenja knjigovodstvenih isprava sukladno
mjerodavnim propisima.

2
IV. KOJE OSOBNE PODATKE NE OBRAĐUJEMO I OBRADE KOJE NE PROVODIMO

U pravilu, ne prikupljamo i ne obrađujemo posebne osobne podatke koji se odnose na vaše rasno ili etičko
porijeklo, političko mišljenje, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, biometrijske podatke,
podatke koji se odnose na vaše zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju.
Iznimno, te ćemo podatke obrađivati ako je to nužno za uspostavu, ostvarivanje ili obranu vaših pravnih
zahtjeva.
Ne obrađujemo vaše osobne podatke radi izrade vašeg profila, niti radi automatiziranog donošenja odluka,
koji bi proizvodili pravne učinke koji se odnose na vas ili bi na vas značajno utjecali.

V. KAKO PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE
Osobne podatke sa svrhom zastupanja prikupljamo tako da ih tražimo od samih ispitanika ili su sadržani u
ispravama i drugim dokumentima koje primamo od stranaka, drugih sudionika u postupku pred sudom ili
drugim nadležnim tijelom, od sudova i drugih nadležnih tijela te trećih strana.
Osobne podatke sa svrhom pružanja drugog oblika pravne pomoći prikupljamo od ispitanika ili drugih osoba
koje na bilo koji drugi način jesu u vezi s predmetom pružanja pravne pomoći.
Neke osobne podatke prikupljamo iz javnih izvora, a moguće je da vaše osobne podatke primimo u poslovnoj
komunikaciji s trećim osobama.

VI. TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA I KOME IH PRENOSIMO
Pristup vašim osobnim podacima mogu imati odvjetnici, odvjetnički vježbenici kao i drugi naši zaposlenici koji
su ovlašteni da u obavljanju svojih radnih zadataka provode određene radnje obrade osobnih podataka
(primjerice zaposlenici zaduženi za otpremu pošte, računovodstvo, administraciju).
Radi izvršavanja naprijed navedenih svrha obrade osobnih podataka, primatelji vaših osobnih podataka mogu
biti nadležna državna tijela (kao što su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za
zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, sudovi, FINA, MUP i sl.), odvjetnici i odvjetnički vježbenici koji nam
pružaju usluge zamjene u skladu s Zakonom o odvjetništvu, naši pružatelji knjigovodstvenih i sličnih usluga,
naši pružatelji usluga IT podrške, s nama povezane osobe, kreditne i financijske institucije i slično, javni
bilježnici, protustranke, zastupnici protustranaka i poslodavci protustranaka, vještaci, sudski tumači i
prevoditelji, treće osobe u odnosu na koje postoji zakonska obveza davanja vaših osobnih podataka, ostale
treće osobe u svrhu ostvarivanja interesa vezano na svrhu pružanja pravne pomoći ili ostvarenja našeg
legitimnog interesa.
Poduzimamo sve potrebne radnje kako bi prenošenje osobnih podataka na treće osobe bilo u skladu s
propisima o zaštiti osobnih podataka.
U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan EU, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite vaših
osobnih podataka kako bismo osigurali da treća osoba kojoj se prenose vaši osobni podaci osigura jednaku
razinu zaštite vaših osobnih podataka kao što je ona u EU. U svakom trenutku od nas možete dobiti informaciju
prenose li se izvan EU vaši osobni podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim
podacima.

VII. RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke čuvamo:
− najmanje 10 godina po pravomoćnom okončanju postupka u kojem smo vas zastupali;
− u slučaju pravomoćnog okončanja postupka vaše podatke čuvamo do trenutka dok od nas ne
preuzmete spis;
− u slučaju postupka ovrhe po pravomoćnoj i ovršnoj presudi ili rješenju, u slučaju postupka po
izvanrednim pravnim lijekovima pred Ustavnim sudom RH i/ili Europskim sudom za ljudska prava i
drugim relevantnim institucijama, vaši podaci se čuvaju i duže sve dok se ne iscrpe sva pravna
sredstva u cilju zaštite vaših prava i interesa;

3
− oporuke, ugovori i ostala dokumentacija koji su nam povjereni na čuvanje, čuvat ćemo sve dok se ne
ostvare uvjeti za prestanak čuvanja povjerene dokumentacije (oporuka) ili dok ih od nas ne
preuzmete;
− u slučaju drugih prisilnih zakonskih propisa, podaci se čuvaju u skladu s rokovima iz tih prisilnih
propisa;
− kao voditelj obrade možemo u svakom pojedinačnom slučaju, ovisno o posebnim okolnostima slučaja,
odrediti i dulji rok čuvanja osobnih podataka, ako je obrada osobnih podataka nužna za zaštitu pravnih
ili legitimnih interesa.

VIII. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Poduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere s ciljem zaštite prikupljenih osobnih podataka i
sprječavanja slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa
osobnim podacima.
U zaštiti vaših osobnih podataka obvezni smo postupati u skladu s našom Politikom zaštite osobnih
podataka/Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka.
Način našeg postupanja koji je određen Politikom zaštite osobnih podataka osigurava da vaše osobne podatke
koristimo samo sa svrhom za koju su prikupljeni, da podatke koriste osobe koje su za to ovlaštene, da se vaši
podaci ne otkrivaju trećima osim u slučajevima koji su posebno određeni, da se vaši podaci čuvaju onoliko
dugo koliko je to nužno potrebno.
Svi naši odvjetnici, odvjetnički vježbenici i drugi zaposlenici svjesni su svojih zadataka i odgovornosti u
postupcima obrade vaših osobnih podataka.
Ako određene radnje obrade vaših osobnih podataka provodi naš izvršitelj obrade, osiguravamo da isti provodi
najmanje istu razinu zaštite vaših osobnih podataka kao što ju provodimo mi sami.

IX. PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Ako se obrada određene vrste osobnog podatka temelji na privoli ili je za objavu ili prijenos osobnog podatka
potrebna privola, istu ćemo od vas pribaviti u pisanom obliku. Prilikom davanja privole informirat ćemo vas o
svrsi davanja privole i posljedici ako odbijete dati privolu. Vaša privola mora biti dobrovoljna i nedvosmislena.
Pisana privola čuva se onoliko vremena koliko se čuvaju i osobni podaci na koju se odnosi.
Ako ste dali privolu za određenu obradu osobnih podataka imate pravo u svako doba povući privolu. Povlačenje
privole ne utječe na zakonitost obrade prije njezina povlačenja. Prilikom davanja privole o tome ćemo vas
informirati. Privolu možete povući podnošenjem pisane izjave.

X. OSTVARIVANJE VAŠIH PRAVA
Kao ispitanik, imate pravo obratiti nam se sa zahtjevom radi ostvarivanja nekog od prava koje vam pripadaju:
– pravo na pristup podacima,
– pravo na ispravak,
– pravo na zaborav (brisanje),
– pravo na ograničenje obrade,
– pravo na prenosivost podataka.
Radi urednog i dokumentiranog provođenja postupka zahtijevamo da zahtjev za ostvarivanje prava predate
u pisanom obliku. Zahtjev se predaje neposredno u našem sjedištu ili poštom. Zahtjev se može dostaviti i
porukom elektroničke pošte. Zahtjev se smatra urednim ako je dostavljen s adrese podnositelja zahtjeva.
Osoba koja podnosi zahtjev mora se identificirati. Ako je zahtjev anoniman, a ne možemo na lak i dostupan
način izvršiti utvrđivanje identiteta, po zahtjevu se neće postupiti. U roku od mjesec dana od primitka vašeg
zahtjeva obavijestit ćemo vas o našoj odluci i poduzetim radnjama.

XI. PODNOŠENJE PRIGOVORA AGENCIJI ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
Imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da smo našom odlukom ili
postupanjem povrijedili vaša prava.
4

XII. PROMJENE OBAVIJESTI O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
Ovisno o potrebama moguće je da ćemo promijeniti ovu Obavijesti kako bismo naše postupanje unaprijedili i
postigli veću zaštitu vašeg prava na privatnost ili ako će to zahtijevati promjene u propisima. Svaku izmjenu
ove Obavijesti odgovarajuće ćemo objaviti. Molimo vas da povremeno provjerite da li smo promijenili ovu
našu Obavijest.

XIII. PODACI ZA KONTAKT
Sa svojim zahtjevima i upitima u vezi s obradom osobnih podataka možete nas kontaktirati
na broj telefona:098220831
e- poštom na adresu: odvjetnica.krasovec@gmail.com

e- obavijest

Naš odvjetnički ured/zajednički odvjetnički ured/odvjetničko društvo obrađuje osobne podatke o strankama i trećim osobama sa svrhom izvršenja ugovora o zastupanju ili pružanja drugog oblika pravne pomoći. Također obrađujemo i osobne podatke o trećim osobama s kojima komuniciramo po bilo kojoj osnovi. Ako nam se obratite putem elektroničke pošte ili ste od nas primili poruku elektroničke pošte vaši osobni podaci iz takve poruke su predmet naše obrade.

 Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i čuvamo u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka.

Više informacija o našoj obradi vaših osobnih podataka možete naći u našoj Obavijesti o obradi osobnih podataka, koju možete preuzeti s naše mrežne stranice, možete ju dobiti u našem odvjetničkom uredu ili ćemo vam ju dostaviti na vaš zahtjev.

U slučaju bilo kakvog pitanja ili prigovara u vezi s obradom vaših osobnih podataka možete nas kontaktirati.

Uporaba kolačića

ŠTO JE KOLAČIĆ?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

ŠTO SU PRIVREMENI KOLAČIĆI?

Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

 

ŠTO SU STALNI KOLAČIĆI?

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

 

ŠTO SU KOLAČIĆI OD PRVE STRANE?

Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

 

ŠTO SU KOLAČIĆI TREĆE STRANE?

Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

 

DODATNE INFORMACIJE OKO ISKLJUČIVANJA KOLAČIĆA

Ako želite onemogućiti da vam navedeni servisi spremaju kolačiće, možete zabraniti za svaki servis na sljedećim linkovima:

Google Analytics – https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout

Gemius – http://optout.hit.gemius.pl/ removeEN.php

Xiti – http://www.xiti.com/en/optout. aspx

Responsive – www.responsive.la/postavke 

 

DODATNE INFORMACIJE OKO ISKLJUČIVANJA KOLAČIĆA

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/